LOGOPEDSKO - EDUKATIVNI CENTAR "Hajde da rastemo"

Logopedsko – edukativni centar za bebe, decu i odrasle „Hajde da rastemo“ brine o govorno-jezičkom, kognitivnom i psiho-motornom razvoju dece kao ključnim preduslovima srećnog detinjstva i sigurnog puta ka odrastanju. Uredan govor i jezik, pažnja i razvijena motorika direktno utiču na savladavanje školskih obeveza (pisanje, čitanje, računanje), odnose u porodici, socijalizaciju odnosno celokupni kvalitet života deteta i porodice.

Nakon temeljne dijagnostike i informisanja roditelja započinju se tretmani koji su visoko individualizovani i usklađeni s potrebama i potencijalima svakog mališana. Deca najlakše uče uz igru pa se zato u našem centru koriste raznovrsni didaktički materijali, zanimljive knjige, edukativne igračke i muzika. Tokom tretmana podstiče se razvoj fine motorike, grube motorike, kognicije, senzorike i usmeravanje pažnje. Na ovaj način stimulisano i zainteresovano dete aktivno učestvuje u vežbanju i ostvaruje maksimalne rezultate.

Dijagnoza nam ne predstavlja ograničenje tako da se u našem centru sa zadovoljstvom radi s decom koja imaju različite smetnje u razvoju. Deca iz spektra autizma, sa Daunovim sindromom, poremećajem pažnje i hiperaktivnošću uključena su u njima prilagođene tretmane koji predstavljaju kombinaciju logopedskog rada, reedukacije psihomotorike i senzorne integracije.

Osim defektologa-logopeda u centru “Hajde da rastemo” su po potrebi angažovani stručni saradnici:

  • pedagog
  • psiholog
  • defektolog-oligofrenolog
  • fonoped
  • afaziolog
img-fluid
img-fluid

Centar vodi Mirjana Ostojić
dipl.defektolog-logoped i reedukator psihomotorike

Za uspešan razvoj deteta neophodni su ljubav, vera u detetove sposobnosti i pravovremeno podsticanje u skladu sa detetovim potencijalima.

Kontaktirajte nas na broj telefona 064/184-69-71 i informišite se o našim tretmanima.

0

Stručnjaka

0

Zadovoljnih roditelja

0

Deteta